เครื่องคิดเลขกิโลวัตต์เป็นแอมป์

A
mA

kW ถึงตารางการแปลงแอมป์

กิโลวัตต์ แอมป์ โวลต์
0.1 กิโลวัตต์ 0.83 แอมป์ 120 โวลต์
0.2 กิโลวัตต์ 1.67 แอมป์ 120 โวลต์
0.3 กิโลวัตต์ 2.50 แอมป์ 120 โวลต์
0.4 กิโลวัตต์ 3.33 แอมป์ 120 โวลต์
0.5 กิโลวัตต์ 4.17 แอมป์ 120 โวลต์
0.6 กิโลวัตต์ 5.00 แอมป์ 120 โวลต์
0.7 กิโลวัตต์ 5.83 แอมป์ 120 โวลต์
0.8 กิโลวัตต์ 6.67 แอมป์ 120 โวลต์
0.9 กิโลวัตต์ 7.50 แอมป์ 120 โวลต์
1 กิโลวัตต์ 8.33 แอมป์ 120 โวลต์
1.1 กิโลวัตต์ 9.17 แอมป์ 120 โวลต์
1.2 กิโลวัตต์ 10.00 แอมป์ 120 โวลต์
1.3 กิโลวัตต์ 10.83 แอมป์ 120 โวลต์
1.4 กิโลวัตต์ 11.67 แอมป์ 120 โวลต์
1.5 กิโลวัตต์ 12.50 แอมป์ 120 โวลต์
1.6 กิโลวัตต์ 13.33 แอมป์ 120 โวลต์
1.7 กิโลวัตต์ 14.17 แอมป์ 120 โวลต์
1.8 กิโลวัตต์ 15.00 แอมป์ 120 โวลต์
1.9 กิโลวัตต์ 15.83 แอมป์ 120 โวลต์
2 กิโลวัตต์ 16.67 แอมป์ 120 โวลต์
2.1 กิโลวัตต์ 17.50 แอมป์ 120 โวลต์
2.2 กิโลวัตต์ 18.33 แอมป์ 120 โวลต์
2.3 กิโลวัตต์ 19.17 แอมป์ 120 โวลต์
2.4 กิโลวัตต์ 20.00 แอมป์ 120 โวลต์
2.5 กิโลวัตต์ 20.83 แอมป์ 120 โวลต์
2.6 กิโลวัตต์ 21.67 แอมป์ 120 โวลต์
2.7 กิโลวัตต์ 22.50 แอมป์ 120 โวลต์
2.8 กิโลวัตต์ 23.33 แอมป์ 120 โวลต์
2.9 กิโลวัตต์ 24.17 แอมป์ 120 โวลต์
3 กิโลวัตต์ 25.00 แอมป์ 120 โวลต์
3.1 กิโลวัตต์ 25.83 แอมป์ 120 โวลต์
3.2 กิโลวัตต์ 26.67 แอมป์ 120 โวลต์
3.3 กิโลวัตต์ 27.50 แอมป์ 120 โวลต์
3.4 กิโลวัตต์ 28.33 แอมป์ 120 โวลต์
3.5 กิโลวัตต์ 29.17 แอมป์ 120 โวลต์
3.6 กิโลวัตต์ 30.00 แอมป์ 120 โวลต์
3.7 กิโลวัตต์ 30.83 แอมป์ 120 โวลต์
3.8 กิโลวัตต์ 31.67 แอมป์ 120 โวลต์
3.9 กิโลวัตต์ 32.50 แอมป์ 120 โวลต์
4 กิโลวัตต์ 33.33 แอมป์ 120 โวลต์
4.1 กิโลวัตต์ 34.17 แอมป์ 120 โวลต์
4.2 กิโลวัตต์ 35.00 แอมป์ 120 โวลต์
4.3 กิโลวัตต์ 35.83 แอมป์ 120 โวลต์
4.4 กิโลวัตต์ 36.67 แอมป์ 120 โวลต์
4.5 กิโลวัตต์ 37.50 แอมป์ 120 โวลต์
4.6 กิโลวัตต์ 38.33 แอมป์ 120 โวลต์
4.7 กิโลวัตต์ 39.17 แอมป์ 120 โวลต์
4.8 กิโลวัตต์ 40.00 แอมป์ 120 โวลต์
4.9 กิโลวัตต์ 40.83 แอมป์ 120 โวลต์
5 กิโลวัตต์ 41.67 แอมป์ 120 โวลต์
5.1 กิโลวัตต์ 42.50 แอมป์ 120 โวลต์
5.2 กิโลวัตต์ 43.33 แอมป์ 120 โวลต์
5.3 กิโลวัตต์ 44.17 แอมป์ 120 โวลต์
5.4 กิโลวัตต์ 45.00 แอมป์ 120 โวลต์
5.5 กิโลวัตต์ 45.83 แอมป์ 120 โวลต์
5.6 กิโลวัตต์ 46.67 แอมป์ 120 โวลต์
5.7 กิโลวัตต์ 47.50 แอมป์ 120 โวลต์
5.8 กิโลวัตต์ 48.33 แอมป์ 120 โวลต์
5.9 กิโลวัตต์ 49.17 แอมป์ 120 โวลต์
6 กิโลวัตต์ 50.00 แอมป์ 120 โวลต์
6.1 กิโลวัตต์ 50.83 แอมป์ 120 โวลต์
6.2 กิโลวัตต์ 51.67 แอมป์ 120 โวลต์
6.3 กิโลวัตต์ 52.50 แอมป์ 120 โวลต์
6.4 กิโลวัตต์ 53.33 แอมป์ 120 โวลต์
6.5 กิโลวัตต์ 54.17 แอมป์ 120 โวลต์
6.6 กิโลวัตต์ 55.00 แอมป์ 120 โวลต์
6.7 กิโลวัตต์ 55.83 แอมป์ 120 โวลต์
6.8 กิโลวัตต์ 56.67 แอมป์ 120 โวลต์
6.9 กิโลวัตต์ 57.50 แอมป์ 120 โวลต์
7 กิโลวัตต์ 58.33 แอมป์ 120 โวลต์
7.1 กิโลวัตต์ 59.17 แอมป์ 120 โวลต์
7.2 กิโลวัตต์ 60.00 แอมป์ 120 โวลต์
7.3 กิโลวัตต์ 60.83 แอมป์ 120 โวลต์
7.4 กิโลวัตต์ 61.67 แอมป์ 120 โวลต์
7.5 กิโลวัตต์ 62.50 แอมป์ 120 โวลต์
7.6 กิโลวัตต์ 63.33 แอมป์ 120 โวลต์
7.7 กิโลวัตต์ 64.17 แอมป์ 120 โวลต์
7.8 กิโลวัตต์ 65.00 แอมป์ 120 โวลต์
7.9 กิโลวัตต์ 65.83 แอมป์ 120 โวลต์
8 กิโลวัตต์ 66.67 แอมป์ 120 โวลต์
8.1 กิโลวัตต์ 67.50 แอมป์ 120 โวลต์
8.2 กิโลวัตต์ 68.33 แอมป์ 120 โวลต์
8.3 กิโลวัตต์ 69.17 แอมป์ 120 โวลต์
8.4 กิโลวัตต์ 70.00 แอมป์ 120 โวลต์
8.5 กิโลวัตต์ 70.83 แอมป์ 120 โวลต์
8.6 กิโลวัตต์ 71.67 แอมป์ 120 โวลต์
8.7 กิโลวัตต์ 72.50 แอมป์ 120 โวลต์
8.8 กิโลวัตต์ 73.33 แอมป์ 120 โวลต์
8.9 กิโลวัตต์ 74.17 แอมป์ 120 โวลต์
9 กิโลวัตต์ 75.00 แอมป์ 120 โวลต์
9.1 กิโลวัตต์ 75.83 แอมป์ 120 โวลต์
9.2 กิโลวัตต์ 76.67 แอมป์ 120 โวลต์
9.3 กิโลวัตต์ 77.50 แอมป์ 120 โวลต์
9.4 กิโลวัตต์ 78.33 แอมป์ 120 โวลต์
9.5 กิโลวัตต์ 79.17 แอมป์ 120 โวลต์
9.6 กิโลวัตต์ 80.00 แอมป์ 120 โวลต์
9.7 กิโลวัตต์ 80.83 แอมป์ 120 โวลต์
9.8 กิโลวัตต์ 81.67 แอมป์ 120 โวลต์
9.9 กิโลวัตต์ 82.50 แอมป์ 120 โวลต์
10 กิโลวัตต์ 83.33 แอมป์ 120 โวลต์
11 กิโลวัตต์ 92 แอมป์ 120 โวลต์
12 กิโลวัตต์ 100 แอมป์ 120 โวลต์
13 กิโลวัตต์ 108 แอมป์ 120 โวลต์
14 กิโลวัตต์ 117 แอมป์ 120 โวลต์
15 กิโลวัตต์ 125 แอมป์ 120 โวลต์
16 กิโลวัตต์ 133 แอมป์ 120 โวลต์
17 กิโลวัตต์ 142 แอมป์ 120 โวลต์
18 กิโลวัตต์ 150 แอมป์ 120 โวลต์
19 กิโลวัตต์ 158 แอมป์ 120 โวลต์
20 กิโลวัตต์ 167 แอมป์ 120 โวลต์
21 กิโลวัตต์ 175 แอมป์ 120 โวลต์
22 กิโลวัตต์ 183 แอมป์ 120 โวลต์
23 กิโลวัตต์ 192 แอมป์ 120 โวลต์
24 กิโลวัตต์ 200 แอมป์ 120 โวลต์
25 กิโลวัตต์ 208 แอมป์ 120 โวลต์
26 กิโลวัตต์ 217 แอมป์ 120 โวลต์
27 กิโลวัตต์ 225 แอมป์ 120 โวลต์
28 กิโลวัตต์ 233 แอมป์ 120 โวลต์
29 กิโลวัตต์ 242 แอมป์ 120 โวลต์
30 กิโลวัตต์ 250 แอมป์ 120 โวลต์
31 กิโลวัตต์ 258 แอมป์ 120 โวลต์
32 กิโลวัตต์ 267 แอมป์ 120 โวลต์
33 กิโลวัตต์ 275 แอมป์ 120 โวลต์
34 กิโลวัตต์ 283 แอมป์ 120 โวลต์
35 กิโลวัตต์ 292 แอมป์ 120 โวลต์
36 กิโลวัตต์ 300 แอมป์ 120 โวลต์
37 กิโลวัตต์ 308 แอมป์ 120 โวลต์
38 กิโลวัตต์ 317 แอมป์ 120 โวลต์
39 กิโลวัตต์ 325 แอมป์ 120 โวลต์
40 กิโลวัตต์ 333 แอมป์ 120 โวลต์
41 กิโลวัตต์ 342 แอมป์ 120 โวลต์
42 กิโลวัตต์ 350 แอมป์ 120 โวลต์
43 กิโลวัตต์ 358 แอมป์ 120 โวลต์
44 กิโลวัตต์ 367 แอมป์ 120 โวลต์
45 กิโลวัตต์ 375 แอมป์ 120 โวลต์
46 กิโลวัตต์ 383 แอมป์ 120 โวลต์
47 กิโลวัตต์ 392 แอมป์ 120 โวลต์
48 กิโลวัตต์ 400 แอมป์ 120 โวลต์
49 กิโลวัตต์ 408 แอมป์ 120 โวลต์
50 กิโลวัตต์ 417 แอมป์ 120 โวลต์
51 กิโลวัตต์ 425 แอมป์ 120 โวลต์
52 กิโลวัตต์ 433 แอมป์ 120 โวลต์
53 กิโลวัตต์ 442 แอมป์ 120 โวลต์
54 กิโลวัตต์ 450 แอมป์ 120 โวลต์
55 กิโลวัตต์ 458 แอมป์ 120 โวลต์
56 กิโลวัตต์ 467 แอมป์ 120 โวลต์
57 กิโลวัตต์ 475 แอมป์ 120 โวลต์
58 กิโลวัตต์ 483 แอมป์ 120 โวลต์
59 กิโลวัตต์ 492 แอมป์ 120 โวลต์
60 กิโลวัตต์ 500 แอมป์ 120 โวลต์
61 กิโลวัตต์ 508 แอมป์ 120 โวลต์
62 กิโลวัตต์ 517 แอมป์ 120 โวลต์
63 กิโลวัตต์ 525 แอมป์ 120 โวลต์
64 กิโลวัตต์ 533 แอมป์ 120 โวลต์
65 กิโลวัตต์ 542 แอมป์ 120 โวลต์
66 กิโลวัตต์ 550 แอมป์ 120 โวลต์
67 กิโลวัตต์ 558 แอมป์ 120 โวลต์
68 กิโลวัตต์ 567 แอมป์ 120 โวลต์
69 กิโลวัตต์ 575 แอมป์ 120 โวลต์
70 กิโลวัตต์ 583 แอมป์ 120 โวลต์
71 กิโลวัตต์ 592 แอมป์ 120 โวลต์
72 กิโลวัตต์ 600 แอมป์ 120 โวลต์
73 กิโลวัตต์ 608 แอมป์ 120 โวลต์
74 กิโลวัตต์ 617 แอมป์ 120 โวลต์
75 กิโลวัตต์ 625 แอมป์ 120 โวลต์
76 กิโลวัตต์ 633 แอมป์ 120 โวลต์
77 กิโลวัตต์ 642 แอมป์ 120 โวลต์
78 กิโลวัตต์ 650 แอมป์ 120 โวลต์
79 กิโลวัตต์ 658 แอมป์ 120 โวลต์
80 กิโลวัตต์ 667 แอมป์ 120 โวลต์
81 กิโลวัตต์ 675 แอมป์ 120 โวลต์
82 กิโลวัตต์ 683 แอมป์ 120 โวลต์
83 กิโลวัตต์ 692 แอมป์ 120 โวลต์
84 กิโลวัตต์ 700 แอมป์ 120 โวลต์
85 กิโลวัตต์ 708 แอมป์ 120 โวลต์
86 กิโลวัตต์ 717 แอมป์ 120 โวลต์
87 กิโลวัตต์ 725 แอมป์ 120 โวลต์
88 กิโลวัตต์ 733 แอมป์ 120 โวลต์
89 กิโลวัตต์ 742 แอมป์ 120 โวลต์
90 กิโลวัตต์ 750 แอมป์ 120 โวลต์
91 กิโลวัตต์ 758 แอมป์ 120 โวลต์
92 กิโลวัตต์ 767 แอมป์ 120 โวลต์
93 กิโลวัตต์ 775 แอมป์ 120 โวลต์
94 กิโลวัตต์ 783 แอมป์ 120 โวลต์
95 กิโลวัตต์ 792 แอมป์ 120 โวลต์
96 กิโลวัตต์ 800 แอมป์ 120 โวลต์
97 กิโลวัตต์ 808 แอมป์ 120 โวลต์
98 กิโลวัตต์ 817 แอมป์ 120 โวลต์
99 กิโลวัตต์ 825 แอมป์ 120 โวลต์
100 กิโลวัตต์ 833 แอมป์ 120 โวลต์
200 กิโลวัตต์ 1,667 แอมป์ 120 โวลต์
250 กิโลวัตต์ 2,083 แอมป์ 120 โวลต์
300 กิโลวัตต์ 2,500 แอมป์ 120 โวลต์
350 กิโลวัตต์ 2,917 แอมป์ 120 โวลต์
400 กิโลวัตต์ 3,333 แอมป์ 120 โวลต์
450 กิโลวัตต์ 3,750 แอมป์ 120 โวลต์
500 กิโลวัตต์ 4,167 แอมป์ 120 โวลต์
550 กิโลวัตต์ 4,583 แอมป์ 120 โวลต์
600 กิโลวัตต์ 5,000 แอมป์ 120 โวลต์
650 กิโลวัตต์ 5,417 แอมป์ 120 โวลต์
700 กิโลวัตต์ 5,833 แอมป์ 120 โวลต์
750 กิโลวัตต์ 6,250 แอมป์ 120 โวลต์
800 กิโลวัตต์ 6,667 แอมป์ 120 โวลต์
850 กิโลวัตต์ 7,083 แอมป์ 120 โวลต์
900 กิโลวัตต์ 7,500 แอมป์ 120 โวลต์
950 กิโลวัตต์ 7,917 แอมป์ 120 โวลต์
1000 กิโลวัตต์ 8,333 แอมป์ 120 โวลต์
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
 • แอมป์เป็นกิโลวัตต์
 • ขยายเป็น kVA
 • ขยายเป็น VA
 • แอมป์เป็นโวลต์
 • แอมป์เป็นวัตต์
 • การใช้พลังงาน
 • เครื่องคำนวณบิลค่าไฟฟ้า
 • ต้นทุนพลังงาน
 • eV เป็นโวลต์
 • จูลเป็นวัตต์
 • จูลเป็นโวลต์
 • kVA เป็นแอมป์
 • kVA เป็นวัตต์
 • kVA เป็น kW
 • kVA เป็น VA
 • kW เป็นแอมป์
 • กิโลวัตต์ เป็น โวลต์
 • kW เป็น kWh
 • kW ถึง VA
 • kW ถึง kVA
 • kWh เป็น kW
 • mAh เป็น Wh
 • กฎของโอห์ม
 • เครื่องคิดเลขกำลัง
 • ตัวประกอบกำลัง
 • VA เป็นแอมป์
 • VA เป็นวัตต์
 • VA เป็น kW
 • VA ถึง kVA
 • ตัวแบ่งแรงดัน
 • โวลต์เป็นแอมป์
 • โวลต์ เป็น วัตต์
 • โวลต์เป็นกิโลวัตต์
 • โวลต์เป็นจูล
 • โวลต์เป็น eV
 • วัตต์-โวลต์-แอมป์-โอห์ม
 • วัตต์เป็นแอมป์
 • วัตต์เป็นจูล
 • วัตต์ เป็น kWh
 • วัตต์ เป็น โวลต์
 • วัตต์เป็น VA
 • วัตต์เป็น kVA
 • Wh ถึง mAh