เครื่องคิดเลขเกรดเฉลี่ย


หลักสูตร (ไม่บังคับ) เกรด เครดิต

เครื่องคิดเลขเกรด ►

เครื่องคำนวณ GPA สุดท้าย

ค้นหาเกรดที่คุณต้องการในการสอบปลายภาคเพื่อรับเกรดเฉลี่ยเป้าหมาย:

ตารางเกรดเฉลี่ย

เกรด เกรดเฉลี่ย
A+ 4.33
A 4.00
ก- 3.67
B+ 3.33
3.00
ข- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D+ 1.33
D 1.00
ด- 0.67
F 0

เครื่องคำนวณทางการเงิน