หนึ่งปีมีกี่สัปดาห์?

การคำนวณรายสัปดาห์ของปี
หนึ่งปีมีประมาณ 52 สัปดาห์ สัปดาห์ของปีเดียวกัน ปีปกติคือ 365 วัน
หนึ่งปีมีประมาณ 52 สัปดาห์ สัปดาห์ของปีเดียวกัน ปีปกติคือ 365 วัน
ปกติ 1 ปี = 365 วัน = (365 วัน) / (7 วัน / สัปดาห์) = 52,143 สัปดาห์ = 52 สัปดาห์ + 1 วัน

หนึ่งสัปดาห์ในปีอธิกสุรทิน

ปีอธิกสุรทินเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี ยกเว้นปีที่หารด้วย 100 ลงตัวและไม่หารด้วย 400 ลงตัว

ปีอธิกสุรทินมี 366 วัน ในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน:

1 ปีอธิกสุรทิน = 366 วัน = (366 วัน) / (7 วันต่อสัปดาห์) = 52.286 สัปดาห์ = 52 สัปดาห์ + 2 วัน

<หัว>

แผนภูมิสัปดาห์ในหนึ่งปี

ปี
ปีอธิกสุรทิน
สัปดาห์ใน
หนึ่งปี
2013 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2014 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2015 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2016 ใช่ 52 สัปดาห์ + 2 วัน
2017 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2018 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2019 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2020 ใช่ 52 สัปดาห์ + 2 วัน
2561 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2022 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2023 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2024 ใช่ 52 สัปดาห์ + 2 วัน
2025 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน
2026 ไม่ 52 สัปดาห์ + 1 วัน